ขั้นตอนการรายงานตัว

รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ อาคารหอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ