สาขาที่เปิดรับและเกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน