กทม. เปิดรับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2561
             
ด้วยกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี โครงการทุนเอราวัณ โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งหมด 100 ทุน 

โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  หรือบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10  ปี  สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2437-6631-5 ต่อ 3439,3440  และสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ประกาศการรับสมัครทุนเอราวัณ 
http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation/

ระเบียบประกาศการรับสมัคร  อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการสมัคร   อ่านรายละเอียด

สมัครเรียน  ใบสมัคร 

หมายเหตุ  ผู้สมัครเมื่อได้ทำการสมัครทางออนไลน์แล้ว จะต้องส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการรับสมัคร เอกสารจะต้องเซ็นรับรองสำเนาให้ถูกต้องด้วย  โดยทำการสแกนเอกสารต่างๆ แล้วส่งไฟล์มาที่ อีเมล์  reportbmaschool@gmail.com ภายในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 สำหรับไฟล์ที่ส่งมาให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร