หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
12 - 16 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงิน ค่าสมัครได้ทาง http://tcas.cupt.net
2
ชำระเงินค่าสมัคร
12 - 17 มิถุนายน 2561
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4
สอบสัมภาษณ์
10 กรกฎาคม 2561ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนการสอบสัมภาษณ์ ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง รายงานตัว ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ เวลา 06.00 น.
ชำระค่าตรวจร่างกาย 450 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://entrance.dusit.ac.th/
5
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
14 กรกฎาคม 2561  
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
19 กรกฎาคม 2561ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
7
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
19 - 21 กรกฎาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
8
การบันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
20 - 21 กรกฎาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาฯ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว สามารถเข้ามาทำการบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th จากนั้นสั่งพิมพ์ใบบันทึกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัว
9
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
10
เปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาฯ ที่สังกัด

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการบริการลูกค้า (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (รับนักศึกษาพิการเรียนร่วม) (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)