การรับแบบ Admission | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
12 - 16 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงิน ค่าสมัครได้ทาง http://tcas.cupt.net
2
ชำระเงินค่าสมัคร
12 - 17 มิถุนายน 2561
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
6 กรกฎาคม 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และ สถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4
สอบสัมภาษณ์
10 กรกฎาคม 2561ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนการสอบสัมภาษณ์ ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง รายงานตัว ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ เวลา 06.00 น.
ชำระค่าตรวจร่างกาย 450 บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://entrance.dusit.ac.th/
5
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
14 กรกฎาคม 2561  
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
19 กรกฎาคม 2561ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
7
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
19 - 21 กรกฎาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
8
การบันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
20 - 21 กรกฎาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาฯ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว สามารถเข้ามาทำการบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th จากนั้นสั่งพิมพ์ใบบันทึกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัว
9
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
10
เปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาฯ ที่สังกัด

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการเงิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการบริการลูกค้า (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ *รับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)