การรับตรงร่วมกัน | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
9 - 19 พฤษภาคม 2561 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และ การชำระเงิน ค่าสมัครได้ทาง http://tcas.cupt.net
2
ชำระเงินค่าสมัคร
9 - 20 พฤษภาคม 2561
3
มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก
28 พฤษภาคม 2561 ทาง http://entrance.dusit.ac.th
4
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
1 - 3 มิถุนายน 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
5 มิถุนายน 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6
สอบสัมภาษณ์
10 มิถุนายน 2561 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนการสอบสัมภาษณ์
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ
10 มิถุนายน 2561 - งดน้ำ และอาหาร ทุกชนิดหลัง 24.00 น. วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
- รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 06.00 น. ค่าตรวจร่างกาย 450 บาท
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://entrance.dusit.ac.th/
7
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
12 มิถุนายน 2561  
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
14 มิถุนายน 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
9
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
14 - 21 มิถุนายน 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
10
บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
18 - 27 มิถุนายน 2561ย ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาฯ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว สามารถเข้ามาทำการบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th จากนั้นสั่งพิมพ์ใบบันทึกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัว
11
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
12
เปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษาฯ ที่สังกัด

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการเงิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการบริการลูกค้า (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ *รับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)