รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม
รายละเอียด :
กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
11 - 20 กรกฎาคม 2561 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th หรือ http://dusit.ac.th หรือ SDU Service Center ในมหาวิทยาลัยฯ
2
ชำระเงินค่าสมัคร เลือก 1 อันดับ 3๐๐ บาท
11 - 20 กรกฎาคม 2561 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือชาระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศในเวลาทำการของธนาคาร
3
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัคร ตรวจสอบสิทธิ์กับทาง ทปอ.
23 กรกฎาคม 2561
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์
24 กรกฎาคม 2561 ทาง website http://www.dusit.ac.th
5
สอบสัมภาษณ์
25 กรกฎาคม 2561 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและ มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
30 กรกฎาคม 2561 ทาง website http://www.dusit.ac.th
7
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,๐๐๐ บาท
30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหรือชาระผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
8
บันทึกประวัติส่วนตัว
2 - 4 สิงหาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th หรือ http://www.dusit.ac.th
9
รายงานตัวเป็นนักศึกษา
4 สิงหาคม 2561 ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผนรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปี 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ลำดับ คณะ/โรงเรียน หลักสูตร/สาขาวิชา แผนรับรอบ 5
1 การเรือน เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ตรัง) 20
2 การเรือน เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ลำปาง) 10
รวมจำนวน โรงเรียนการเรือน 30
3 การท่องเที่ยวและการบริการ การจัดการงานบริการ (กรุงเทพฯ) 10
4 การท่องเที่ยวและการบริการ การท่องเที่ยว (ศูนย์ตรัง) 20
5 การท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง) 20
6 การท่องเที่ยวและการบริการ ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20
รวมจำนวน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 70
7 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 10
8 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์นครนายก) 15
9 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ลำปาง) 20
รวมจำนวน คณะครุศาสตร์ 45
10 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ) 20
รวมจำนวน คณะวิทยาการจัดการ 20
11 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเคมี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 20
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 10
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 20
14 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 10
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 20
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 20
รวมจำนวน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100
รวมจำนวนทั้งสิ้น 265