หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2
ชำระเงินค่าสมัคร
        เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท
        เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
28 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
4
สอบสัมภาษณ์
2 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน
12 ธันวาคม 2560 http://entrance.dusit.ac.th/
6
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
12 ธันวาคม 2560  
7
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
15 - 19 ธันวาคม 2560 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ ทางเวบไซต์ http://a.cupt.net
*หากไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
9
ชำระค่ายืนยันสิทธิ์
วันที่ 23-31 ธันวาคม 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
*กรณีไม่ได้ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
10
บันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาฯ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว 2 วันทำการ สามารถเข้ามาทำการบันทึกประวัติได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
11
การบันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาฯ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว สามารถเข้ามาทำการบันทึกประวัติได้ที่ https://goo.gl/ZRwhDp จากนั้นสั่งพิมพ์ใบบันทึกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัว
12
การเรียนวิชาพื้นฐานและกิจกรรมมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารหัส 61
วันที่ 4 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)