หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

กิจกรรม วัน – เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
2 มกราคม - 5 เมษายน 2561 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2
ชำระเงินค่าสมัคร
        เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท
        เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
2 มกราคม - 5 เมษายน 2561 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ
3
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test เฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ
วิชาที่สอบ
ข้อสอบแบบปรนัย 80 ข้อ (80 คะแนน) และแบบอัตนัย 1 ข้อ (20 คะแนน) รวม 100 คะแนน เวลาสอบ 9.00 – 11.30 น.
24 มีนาคม 2561 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4
ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
11 เมษายน 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6
สอบสัมภาษณ์
21 เมษายน 2561 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน
26 เมษายน 2561 http://entrance.dusit.ac.th/
8
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
26 เมษายน 2561  
9
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
3 - 6 พฤษภาคม 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 พฤษภาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/
11
การชำระค่ายืนยันสิทธิ์
8 - 10 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ
*กรุณาชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
12
การบันทึกประวัติ สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาฯ หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว สามารถเข้ามาทำการบันทึกประวัติได้ที่ https://goo.gl/ZRwhDp จากนั้นสั่งพิมพ์ใบบันทึกประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อใช้ในการรายงานตัว
13
การเรียนวิชาพื้นฐานและกิจกรรมมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษารหัส 61
วันที่ 4 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน)