หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
ชำระเงินค่าสมัคร
เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท
เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
2 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2560 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน 2560 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
สอบสัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน 12 ธันวาคม 2560 http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. 12 ธันวาคม 2560  
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 15 - 19 ธันวาคม 2560 ทาง website ของทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 ธันวาคม 2560 http://entrance.dusit.ac.th/TCAS

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร* (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)