หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ
กิจกรรม วัน – เวลา รายละเอียด
เปิดรับสมัคร 2 มกราคม - 5 เมษายน 2561 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
ชำระเงินค่าสมัคร
เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท
เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
2 มกราคม - 5 เมษายน 2561 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test เฉพาะ สาขาวิชาการจัดการงานบริการ
วิชาที่สอบ
ข้อสอบแบบปรนัย 80 ข้อ (80 คะแนน) และแบบอัตนัย 1 ข้อ (20 คะแนน) รวม 100 คะแนน เวลาสอบ 9.00 – 11.30 น.
24 มีนาคม 2561 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 28 มีนาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 11 เมษายน 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
สอบสัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน 26 เมษายน 2561 http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ. 26 เมษายน 2561  
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3 - 6 พฤษภาคม 2561 ทาง website ของทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/TCAS

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการบริการลูกค้า (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร* (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)