หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ

กิจกรรม วัน – เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
2 มกราคม - 5 เมษายน 2561 สมัคร Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
2
ชำระเงินค่าสมัคร
        เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท
        เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
2 มกราคม - 5 เมษายน 2561 ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ
3
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test เฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ
วิชาที่สอบ
ข้อสอบแบบปรนัย 80 ข้อ (80 คะแนน) และแบบอัตนัย 1 ข้อ (20 คะแนน) รวม 100 คะแนน เวลาสอบ 9.00 – 11.30 น.
24 มีนาคม 2561 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4
ประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
11 เมษายน 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
6
สอบสัมภาษณ์
21 เมษายน 2561 ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน
26 เมษายน 2561 http://entrance.dusit.ac.th/
8
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
26 เมษายน 2561  
9
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
3 - 6 พฤษภาคม 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 พฤษภาคม 2561 http://entrance.dusit.ac.th/

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการบริการลูกค้า (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ *รับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)