หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา และหลักสูตรที่เปิดรับ
กิจกรรม วัน - เวลา รายละเอียด
1
เปิดรับสมัคร
9 - 13 พฤษภาคม 2561 ติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ทาง website ของทปอ.
2
ชำระเงินค่าสมัคร
9 - 14 พฤษภาคม 2561
3
มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด
18 พฤษภาคม 2561  
4
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.
23 พฤษภาคม 2561  
5
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
26 - 28 พฤษภาคม 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2561 สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/
7
สอบสัมภาษณ์
4  มิถุนายน 2561 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
6 มิถุนายน 2561  
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 มิถุนายน 2561 ทาง website ของทปอ. http://tcas.cupt.net/

สาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนครนายก)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการเงิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการตลาด (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการบริการลูกค้า (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ))
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ *รับนักศึกษาพิการเรียนร่วม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)