รอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัครทั่วไป
กำหนดเวลา : ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม
รายละเอียด :
ขั้นตอนการดำเนินงาน วัน – เวลา ผู้รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร
  • รับเพิ่มเติมตามจำนวนที่ต้องการ
  • สามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การรับสมัครได้
  • สามารถส่งรายชื่อผู้สมัครเพื่อขอตรวจสอบสิทธ์ิรอบก่อนหน้าได้
  • ก.ค. ๖๑ สถาบันอุดมศึกษา
    เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ส่งข้อมูลให้ ทปอ. ก.ค. ๖๑ สถาบันอุดมศึกษา