แผนรับนักศึกษา 61
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
การประถมศึกษา (กรุงเทพฯ) 40 40 80
การศึกษาปฐมวัย (กรุงเทพฯ) 40 40 80
การศึกษาปฐมวัย (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 10 10 40
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์นครนายก) 20 10 10 40
การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์ลำปาง) 20 10 10 40
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
พยาบาลศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ) 100 50 150
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(กรุงเทพฯ) 60 60 120
ภาษาและการสื่อสาร (กรุงเทพฯ) 40 40 80
ภาษาอังกฤษ (กรุงเทพฯ) 90 90 180
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(กรุงเทพฯ) 50 50 100
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
เลขานุการทางการแพทย์ (กรุงเทพฯ) 30 30 30 90
การเงิน (กรุงเทพฯ) 60 60 120
การจัดการ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กรุงเทพฯ) 40 40 40 120
การตลาด (กรุงเทพฯ) 60 60 120
การบริการลูกค้า (กรุงเทพฯ) 40 30 30 100
การบัญชี (กรุงเทพฯ) 60 60 120
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กรุงเทพฯ) 30 30 30 90
ธุรกิจระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ) 50 50 100
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
เทคโนโลยีเคมี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30 30 60
คณิตศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 40 40 80
ฟิสิกส์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 40 40 80
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 30 30 60
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30 30 60
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30 30 60
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30 30 60
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30 30 60
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
การจัดการงานบริการ (กรุงเทพฯ) 25 10 10 45
การท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ) 60 60 120
ธุรกิจการโรงแรม (กรุงเทพฯ) 60 60 120
ธุรกิจการบิน (กรุงเทพฯ) 60 60 120
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 10 10 40
การท่องเที่ยว (ศูนย์ตรัง) 20 10 10 40
ธุรกิจการบิน (ศูนย์ลำปาง) 20 10 30
ธุรกิจการบิน (ศูนย์หัวหิน) 90 30 30 150
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
เทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 20 30 30 30 110
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 80 40 40 160
การกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 20 20 40 40 120
คหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ ) 30 30 60 60 180
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 10 10 20 20 60
คหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 20 20 30 30 100
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ตรัง) 20 10 10 40
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์ลำปาง) 20 10 10 40
สาขาวิชา จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 (Quota) รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รอบที่ 4 (Admission)
นิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ) 60 60 120
รัฐศาสตร์ (กรุงเทพฯ) 60 60 120