วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความชำนาญอย่างเพียงพอ  เพื่อนำความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์คำนวณ สายศิลป์ภาษา หรือเทียบเท่า

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คะแนน Admissions

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

10%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์)

ค่าน้ำหนัก

10%

           PAT รหัส 72 (วิชาวิทยาศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 30%

จำนวนรับนักศึกษา

60 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)

2. นักพัฒนาเกม (Game Developer)

3. นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst)

4. ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)

5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

0 2244 5690-1