สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ศูนย์การเรียนระนอง 2 (กรุงเทพฯ)

สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์หัวหิน

สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร* ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ