มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยศิลปศึกษา รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของวิชาชีพครูศิลปศึกษาและสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1) สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.. 2548 (ภาคผนวก ก)

       2) มีเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

คะแนน Admissions

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

10%

PAT รหัส 75

(วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู)

ค่าน้ำหนัก

20%

PAT รหัส 76

(วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)

ค่าน้ำหนัก

20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

30

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

3.1 ครูผู้สอนศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน

3.2 นักวิชาการศึกษาด้านศิลปะ       

3.3 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปศึกษา

3.4 นักวิจัยในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

02-244-5850