มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยศิลปศึกษา รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของวิชาชีพครูศิลปศึกษาและสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1.  สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.. 2548 (ภาคผนวก ก)

     2.  มีเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     3.  มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

คะแนน Admissions

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

10%

PAT รหัส 75

(วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู)

ค่าน้ำหนัก

20%

PAT รหัส 76

(วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)

ค่าน้ำหนัก

20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ครู ผู้สอนศิลปศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน

2. นักวิชาการศึกษาด้านศิลปะ       

3. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปศึกษา

4. นักวิจัยในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

02-244-5850