สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          5.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
          5.2 คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

30

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน
           3.1 นักแปลหนังสือและล่าม
           3.2 ครู อาจารย์ ผู้สอน*
           3.3 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
           3.4 พนักงานบริษัทนำเข้า ส่งออก
           3.5 พนักงานธนาคารฝ่ายบริการลูกค้า
           3.6 พนักงานบริษัทนำเที่ยว
           3.7 พนักงานโรงแรมแผนกต้อนรับ
           3.8 พนักงานสายการบิน
* หมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต เพิ่มอีก 1 ปี ตามที่คุรุสภากำหนด และศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน