สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษ

1. นักแปลหนังสือและล่าม
2. ครู อาจารย์ ผู้สอน*
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
4. พนักงานบริษัทนำเข้า ส่งออก
5. พนักงานธนาคารฝ่ายบริการลูกค้า
6. พนักงานบริษัทนำเที่ยว
7. พนักงานโรงแรมแผนกต้อนรับ
8. พนักงานสายการบิน
* หมายเหตุ เรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต เพิ่มอีก 1 ปี ตามที่คุรุสภากำหนด และศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาภาษาจีน

0 2244 5851