หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

30

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      3.1 เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ, ปลัดเทศบาล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ)
      3.2 ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน, นักสังคมสงเคราะห์, นักวิชาการแรงงาน, เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
      3.3 บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคล , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
      3.4 เจ้าหน้าที่กรมกองในหน่วยงานราชการ
      3.5 บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
      3.6 บุคลากรในองค์กรอิสระ
      3.7 นักวิชาการ
      3.8 บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์