หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และเป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการและการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรัง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ, ปลัดเทศบาล, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อื่นๆ
2. ตำรวจ ทหาร นักพัฒนาชุมชน, นักสังคมสงเคราะห์, นักวิชาการแรงงาน, เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ
3. บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคล , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
4. เจ้าหน้าที่กรมกองในหน่วยงานราชการ
5. บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
6. บุคลากรในองค์กรอิสระ
7. นักวิชาการ
8. บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

0722 1212-5 ต่อ 6814