สร้างครูที่มีความรู้ในศาสตร์การสอนฟิสิกส์ พัฒนาการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู บูรณาการศาสตร์การสอนกับเนื้อหาความรู้ทางฟิสิกส์ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนสรรค์สร้างนวัตกรรมทางด้านสื่อการสอน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
    และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

คะแนน Admissions

จำนวนรับนักศึกษา

คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักวิชาการศึกษาด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์
3. นักประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
4. นักวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์
5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านฟิสิกส์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)

0 2423 9442-3