สร้างครูที่มีความรู้ในศาสตร์การสอนฟิสิกส์ พัฒนาการวิจัย คุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครู บูรณาการศาสตร์การสอนกับเนื้อหาความรู้ทางฟิสิกส์ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนสรรค์สร้างนวัตกรรมทางด้านสื่อการสอน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1) สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
      2) มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

คะแนน Admissions

จำนวนรับนักศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      3.1 ครูผู้สอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      3.2 นักวิชาการศึกษาด้านฟิสิกส์
      3.3 นักประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
      3.4 นักวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์
      3.5 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านฟิสิกส์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์