มุ่งสร้างครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ศาสตร์การสอน และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และงานในวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนมีทักษะในการพัฒนาตนให้มีความชำนาญในเชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียน (ศิลป์-คำนวณ)  (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
      2.  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
      3.  มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

คะแนน Admissions

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

20%

PAT รหัส 75

(วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู)

ค่าน้ำหนัก

30%

จำนวนรับนักศึกษา

40 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
      2 นักวิชาการด้านการศึกษาคณิตศาสตร์
      3 นักวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
      4 นักเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
      5 อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาคณิตศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

0 2423 9450-1