มุ่งสร้างครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ศาสตร์การสอน และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และงานในวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนมีทักษะในการพัฒนาตนให้มีความชำนาญในเชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
      2) มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
      3) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

คะแนน Admissions

จำนวนรับนักศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      3.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
      3.2 นักวิชาการด้านการศึกษาคณิตศาสตร์
      3.3 นักวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร์
      3.4 นักเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
      3.5 อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาคณิตศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์