มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีความสามารถ มีบุคลิกภาพ มีทักษะการคิดวิเคราห์ มีทักศนติที่ดีในการ จัดการทรัยากรมนุษย์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

       2) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

60

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

0

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถเลือกประกอบอาชีพ โดยมีสายงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้

       3.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพ

       3.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการฝึกอบรมของบุคลากร

       3.3 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์

       3.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

       3.5 เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

       3.6 เจ้าหน้าที่ประสานงาน

       3.7 ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์