สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีใจรักบริการและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1 )  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

 2)  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 3)  สำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 สามารถรับทุนสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

60

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       3.1  ผู้จัดการร้านธุรกิจค้าปลีก

       3.2  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก

       3.3  เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

       3.4  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านธุรกิจค้าปลีก

       3.5  ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและตกแต่งร้านค้า

       3.6  ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารศูนย์กระจายสินค้า

       3.7  ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์

       3.8  นักวิชาการด้านธุรกิจค้าปลีก

       3.9  ผู้ประกอบการในงานด้านธุรกิจค้าปลีก

       3.10 พนักงานขายหน้าร้าน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก