สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สู่องค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

           2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

จำนวนรับนักศึกษา

60

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

       3.1 สถาบันการเงิน : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง พนักงานธนาคารพาณิชย์  เจ้าหน้าที่พิธีการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาด (หลักทรัพย์บริการ) นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่โอนเงินต่างประเทศ

       3.2 บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน : ประกอบอาชีพในตำแหน่งฝ่ายปรึกษาทางการลงทุน ฝ่ายปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

       3.3 หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์วางแผนโครงการ       เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

      3.4 ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน