สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สู่องค์กธุรกิจและสถาบันการเงิน  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

           2.  มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

จำนวนรับนักศึกษา

60 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

         1 สถาบันการเงิน : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง พนักงานธนาคารพาณิชย์  เจ้าหน้าที่พิธีการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ เจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์  นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่โอนเงินต่างประเทศ

         2 บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน : ประกอบอาชีพในตำแหน่งฝ่ายปรึกษาทางการลงทุน ฝ่ายปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

         3 หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์วางแผนโครงการ       เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร  เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

         4 ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ : ประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการเงิน

0 2244 5790-2