มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดและวางแผนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1.   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

 2.   สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

50 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1.  บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

           2.  บุคลากรในองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก เป็นต้น

           3.  บุคลากรของหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

           4.  ผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก

           5.  ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

0 2244 5704