บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ

       2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 50%

 

จำนวนรับนักศึกษา

60

จำนวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

3.1 บรรณารักษ์

3.2 นักวิชาการสารสนเทศ

3.3 เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูล

3.4 นักจัดการเนื้อหา

3.5 เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

3.6 บรรณาธิการวารสาร

3.7 อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์