บัณฑิตมีความรู้ความสามารถจัดการห้องสมุดและสารสนเทศ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

       2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 50%

 

จำนวนรับนักศึกษา

60 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 บรรณารักษ์

2 นักวิชาการสารสนเทศ

3 เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูล

4 นักจัดการเนื้อหา

5 เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

6 บรรณาธิการวารสาร

7 อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

0 2244 5360