มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทางธุรกิจ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน มีบุคลิกภาพดี รู้จักมารยาทสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        1. นักศึกษาชาวไทย เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
        2. นักศึกษาชาวต่างชาติ
                2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
                2.2 เป็นผู้ผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถภาษาไทยของมหาวิทยาลัย (SDU-Thai Test) (ภาคผนวก จ) ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

คะแนน Admissions

GPAX

  ค่าน้ำหนัก 20%  

O-Net

  ค่าน้ำหนัก 30%  

รูปแบบที่ 1 :

GAT รหัส 85 (วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 50%

รูปแบบที่ 2 :

GAT รหัส 85 (วิชาความถนัดทั่วไป) ค่าน้ำหนัก 30%
  PAT รหัส 71, 77,
78, 79, 80
(วิชาคณิตศาสตร์,
ภาษาฝรั่งเศส,
ภาษาเยอรมัน,
ภาษาญี่ปุ่น,
ภาษาจีน)
(เลือกใช้วิชาใดวิชาหนึ่ง) ค่าน้ำหนัก 20%

 

จำนวนรับนักศึกษา

50 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
2. พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
4. ตัวแทนขาย (Sales Representative)
5. เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Services Officer/Manager)
6. เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Officer/Manager)
7. เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer/Manager)
8. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (Oversea Coordinator)
9. เจ้าหน้าที่ประสานงานเฉพาะกิจ (Liaison Officer)
10. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว (Entrepreneur)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

02-244-5857