มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถด้านเทคโนโลยีอาหาร  การผลิตอาหารพร้อมบริโภคและเพื่อการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถคิดวิเคราะห์ บูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีศักยภาพในการทำงานทันทีเมื่อจบการศึกษา มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

      1. เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
      2. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ – คำนวณ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
      3. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
      4. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คะแนน Admissions

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

10%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์)

ค่าน้ำหนัก

10%

PAT รหัส 72

(วิชาวิทยาศาสตร์)

ค่าน้ำหนัก

30%

 

จำนวนรับนักศึกษา

30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1. นักเทคโนโลยีอาหารที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยทำหน้าที่ในฝ่ายการผลิตอาหารฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
      2. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ในธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก
      3. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอาหาร หรือนักวิจัย
      4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร เช่น เจ้าของกิจการด้านอาหาร หรือการจัดการธุรกิจอาหาร

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร*

0 2423 9435