ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและให้การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว ในฐานะผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูปฐมวัย

     การพัฒนานักศึกษาจึงมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 และครูไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยปรัชญาของหลักสูตร คือ สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้จากการทำงาน (Work-bases Learning) การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based-Education)

    โดยมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ซึ่งถึงพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นฐานในการฝึกประสบการณ์สำคัญระหว่างการเรียน ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็นครู
4. กรณีที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศจะต้องสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี และจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึง 3 
5. มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝ่รู้

คะแนน Admissions

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

20%

PAT รหัส 75

(วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู)

ค่าน้ำหนัก

30%

จำนวนรับนักศึกษา

30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการทางการศึกษา/ศึกษานิเทศก์
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)

054 222 435