มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ตามมาตรฐานสากลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านธุรกิจการบิน มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ บุคลิกภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้ง สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต

3. ผู้เข้าศึกษาต้องมีส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร  หญิง ไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

4. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

คะแนน Admissions

 

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

50%

จำนวนรับนักศึกษา

20 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)

2. พนักงานบริการ และต้อนรับภาคพื้น (Ground Attendant)

3. พนักงานบริการในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)

4. พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร (Airline Reservation and Ticketing Officer)

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาธุรกิจการบิน