ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาหารและการจัดบริการอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการและประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

คะแนน Admissions

GPAX

 

ค่าน้ำหนัก

20%

O-Net

 

ค่าน้ำหนัก

30%

GAT รหัส 85

(วิชาความถนัดทั่วไป)

ค่าน้ำหนัก

10%

PAT รหัส 71

(วิชาคณิตศาสตร์)

ค่าน้ำหนัก

10%

           PAT รหัส 72 (วิชาวิทยาศาสตร์) ค่าน้ำหนัก 30%

จำนวนรับนักศึกษา

20 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการอาหาร ในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**

3. ผู้แทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมบริการอาหาร*และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร**

4. อาจารย์/นักวิชาการด้านการผลิตและการบริการอาหาร

5. ประกอบอาชีพอิสระด้านอาหาร ได้แก่ นักเขียน นักวิจารณ์อาหาร เป็นต้น

6. ผู้ประกอบการด้านการผลิตอาหารและการบริการอาหาร

*อุตสาหกรรมบริการอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ครัวกลาง และครัวสายการบิน

**โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หมายถึง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ :

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

054 222 435