อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หมายเหตุ ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้ที่ http://finance.dusit.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 0 2244 5056

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา ค่ายืนยันสิทธิ์(ชำระก่อนรายงานตัว) อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ชำระวันรายงานตัว)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น
การประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 4,000 7,000 6,000 18,000 31,000
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 4,000 7,000 6,000 18,000 31,000

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ค่ายืนยันสิทธิ์(ชำระก่อนรายงานตัว) อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ชำระวันรายงานตัว)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น
การเงิน 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
การตลาด 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
การบริการลูกค้า 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
ธุรกิจระหว่างประเทศ 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
เลขานุการทางการแพทย์ 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 4,000 7,000 4,600 18,000 29,600
การจัดการ 4,000 7,000 4,600 18,000 29,600
นิเทศศาสตร์ 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
บัญชี 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา ค่ายืนยันสิทธิ์(ชำระก่อนรายงานตัว) อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ชำระวันรายงานตัว)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 4,000 7,000 4,600 12,750 24,350
เทคโนโลยีเคมี 4,000 7,000 4,600 20,000 31,600
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,000 7,000 6,000 22,000 35,000
ฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) 4,000 7,000 4,600 12,750 24,350
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 4,000 7,000 6,000 22,000 35,000
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4,000 7,000 4,600 20,000 31,600
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 4,000 7,000 4,600 20,000 31,600
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4,000 7,000 6,000 22,000 35,000
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4,000 7,000 4,600 20,000 31,600

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ค่ายืนยันสิทธิ์(ชำระก่อนรายงานตัว) อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ชำระวันรายงานตัว)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
ภาษาอังกฤษ 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
ภาษาจีน 4,000 7,000 4,600 14,500 26,100
ภาษาและการสื่อสาร 4,000 7,000 4,600 18,000 29,600
รัฐประศาสนศาสตร์ 4,000 7,000 4,600 18,000 29,600
ศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 4,000 7,000 4,600 12,750 24,350
รัฐศาสตร์ 4,000 7,000 4,600 18,000 29,600
นิติศาสตร์ 4,000 7,000 4,600 18,000 29,600

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิชา ค่ายืนยันสิทธิ์(ชำระก่อนรายงานตัว) อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ชำระวันรายงานตัว)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น
การจัดการงานบริการ (International Programme) 4,000 7,000 6,000 33,250 46,250
การท่องเที่ยว 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
ธุรกิจการบิน 4,000 7,000 4,600 19,500 31,100
ธุรกิจการโรงแรม 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600
ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 4,000 7,000 4,600 16,000 27,600

โรงเรียนการเรือน

สาขาวิชา ค่ายืนยันสิทธิ์(ชำระก่อนรายงานตัว) อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ชำระวันรายงานตัว)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น
คหกรรมศาสตร์ 4,000 7,000 9,500 14,500 31,000
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 4,000 7,000 9,500 20,000 36,500
เทคโนโลยีอาหาร 4,000 7,000 9,500 22,000 38,500
การกำหนดและการประกอบอาหาร 4,000 7,000 9,500 22,000 36,500

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา ค่ายืนยันสิทธิ์(ชำระก่อนรายงานตัว) อัตราค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 (ชำระวันรายงานตัว)
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น
พยาบาล 4,000 7,000 6,000 35,000 48,000