จำแนกตามหลักสูตรและศูนย์การศึกษา

  สถานที่จัดการเรียน ในมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนคน

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 40
การประถมศึกษา (5 ปี) 40
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60
การตลาด 60
เลขานุการทางการแพทย์ 60
การเงิน 60
การบริการลูกค้า 60
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 60
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 60
ธุรกิจระหว่างประเทศ 50
การจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) การจัดการ 30
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี 60
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาและการสื่อสาร 60
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 60
ภาษาอังกฤษ 90
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 80
รัฐศาสตร์ 60
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 60
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปศ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 60
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 30
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์ 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   เทคโนโลยีสารสนเทศ 30
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 30
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)       ธุรกิจการโรงแรม 60
ธุรกิจการบิน 60
การท่องเที่ยว 60
Hospitality Management (International Programme) 30
 

สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (กรุงเทพมหานคร)  

คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนคน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 30
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 30
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30
เทคโนโลยีเคมี 30
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ฟิสิกส์ (5 ปี) 30
คณิตศาสตร์ (5 ปี) 40
คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์ 90
โรงเรียนการเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ 60
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีอาหาร 30
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 60
การกำหนดและการประกอบอาหาร 30
 

สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การเรียนระนอง 2 (กรุงเทพมหานคร)

คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนคน

คณะวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์ 90
 

    สถานที่จัดการเรียน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)

คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนคน

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน 30
โรงเรียนการเรือน ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 30
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร์ 30
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 30
 

สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก (จังหวัดนครนายก)

คณะ

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนคน

คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 30
 

  สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) (สมัครโดยตรงที่ศูนย์การศึกษา ไม่ได้เปิดรับผ่านระบบ Admissions) โทรศัพท์. 0-3252-2510

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนคน
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ธุรกิจการบิน 90
 

สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนคน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ 30
คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 30
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยว 20
 

สถานที่จัดการเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนคน
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 30
โรงเรียนการเรือน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 20
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ธุรกิจการบิน 20