กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560

18  พฤษภาคม  2560 ประกาศระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง (Admissions)
ประจําปีการศึกษา 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net
20 - 27  พฤษภาคม  2560 รับสมัครผ่านระบบ Admissions  ที่  http://a.cupt.net
20 - 29  พฤษภาคม  2560  ชำระเงินค่าสมัคร Admissions
20 - 31 พฤษภาคม  2560     ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทาง http://a.cupt.net
21  พฤษภาคม  - 10  มิถุนายน  2560 ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  
ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5155 , 0 2354 5156 หรือ http://admission.cuas.or.th/ffax60/

 
7 - 9  มิถุนายน  2560 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียน 
ที่ถูกตัดสิทธิ์เข้า Admissions กลาง ทาง http://a.cupt.net
15  มิถุนายน  2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
ทาง http://a.cupt.net 
20  มิถุนายน  2560 ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบและห้องสอบสัมภาษณ์ได้ที่
http://dusit.ac.th
24 มิถุนายน  2560  สอบสัมภาษณ์ ทุกคณะ   ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ยกเว้น! คณะพยาบาลศาสตร์  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
(ผู้สอบ ชำระค่าตรวจฯ 450 บาท ในวันสอบสัมภาษณ์) 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  ถนนสิรินธร 
ตรวจสอบรายละเอียด ทาง http://dusit.ac.th
10 กรกฎาคม  2560  heartประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา  
ทาง http://www.dusit.ac.th
11 - 15  กรกฎาคม  2560 - จำหน่ายชุดนักศึกษา ณ  ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์  ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

- บริการถ่ายภาพชุดนักศึกษา เพื่อใช้ในการรายงานตัว ติดต่อ Contact Center กองประชาสัมพันธ์
12 - 15  กรกฎาคม  2560 - สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์  ได้ที่ http://www.dusit.ac.th

- ชำระค่ายืนยันสิทธิ์   ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   และกองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (กรุงเทพฯ) 
14  กรกฎาคม  2560 หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว 2 วัน เข้ามาบันทึกประวัติ ผ่านระบบ   
 http://www.dusit.ac.th และสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในวันรายงานตัว
15  กรกฎาคม 2560   - รายงานตัวและชำระค่าเทอมเต็มจำนวน  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ติดตามรายละเอียดในเรื่องเวลาและสถานที่ผ่านทาง  http://www.dusit.ac.th

- ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่

http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/page/fee.html
*การแต่งกาย : สวมใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการรายงานตัว*
7 สิงหาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
*ติดตามประกาศ เวลาและสถานที่ได้ที่  http://www.dusit.ac.th
15 สิงหาคม 2560 เปิดภาคเรียน 1/2560