กำหนดการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions

16 - 27 พฤษภาคม 2560 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง Admissions 
20 - 27 พฤษภาคม 2560 รับสมัครผ่านระบบ Admissions  ที่  http://a.cupt.net/admissions.php
20 - 29 พฤษภาคม 2560  ชำระเงินค่าสมัคร Admissions
7 - 9 มิถุนายน 2560 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯ ที่  http://a.cupt.net/admissions.php
15 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ที่  http://a.cupt.net/admissions.php
23 - 26 มิถุนายน 2560  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ที่  http://a.cupt.net/admissions.php
12-15 กรกฎาคม 2560 บริการถ่ายภาพชุดนักศึกษา เพื่อใช้ในการรายงานตัว ติดต่อ Contact Center กองประชาสัมพันธ์
13 กรกฎาคม 2560 บันทึกประวัติในใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ผ่านระบบ  ที่ www.dusit.ac.th และสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อใช้ในวันรายงานตัว
15 กรกฎาคม 2560 รายงานตัว  ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ติดตามรายละเอียดในเรื่องเวลาและสถานที่ผ่านทาง www.dusit.ac.th)

 

ที่  http://a.cupt.net/admissions.phpที่  http://a.cupt.net/admissions.php