กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2560

16 - 27 พฤษภาคม 2560 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง Admissions 
20 - 27 พฤษภาคม 2560 รับสมัคร Admissions
20 - 29 พฤษภาคม 2560  ชำระเงินค่าสมัคร Admissions
7 - 9 มิถุนายน 2560 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
15 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
23 - 26 มิถุนายน 2560  สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
10 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา