ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560

คะแนนที่ใช้ :
   1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
   2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
   3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%) เนื่องจากเป็น คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

  รหัส    คณะหรือสาขาวิชา    O-NET GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82) จำนวนรับ(คน)
เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา(%) (ถ้ามี) ค่าน้ำหนัก(%) เกณฑ์ขั้นต่ำ(%) (ถ้ามี) วิชา ค่าน้ำหนัก(%) วิชา ค่าน้ำหนัก(%) รวม เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา(%) (ถ้ามี)
2824 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 30 20 - 75 30 - - 30 - 40
2825 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 30 20 - 75 30 - - 30 - 40
2826 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดนครนายก) 30 20 - 75 30 - - 30 - 30
2827 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดลำปาง) 30 20 - 75 30 - - 30 - 30
2828 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) 30 20 - 75 30 - - 30 - 30
2829 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2830 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2831 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2832 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2833 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริการลูกค้า 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2834 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2835 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) 30 30 - 71 20 - - 20 - 30
2836 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 30 30 - 71 20 - - 20 - 50
2837 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2838 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ 30 30 - 71 20 - - 20 - 30
2839 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 30 30 - 71 20 - - 20 - 30
2840 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สถานที่จัดการเรียน ซอยระนอง 2) 30 30 - 71 20 - - 20 - 90
2841 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2842 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 20 - 75 30 - - 30 - 40
2843 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2844 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 10 - 71 20 72 20 40 - 30
2845 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 20 - 75 30 - - 30 - 30
2846 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2847 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 10 - 71 10 72 30 40 - 60
2848 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2849 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2850 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2851 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2852 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบที่ 1) 30 50 - - - - - - - 30
2853 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 71 20 - - 20 - 50
2854 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 77 20 - - 20 -
2855 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 78 20 - - 20 -
2856 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 79 20 - - 20 -
2857 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 80 20 - - 20 -
2858 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 1) 30 50 - - - - - - - 40
2859 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 71 20 - - 20 - 50
2860 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 77 20 - - 20 -
2861 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 78 20 - - 20 -
2862 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 79 20 - - 20 -
2863 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 30 30 - 80 20 - - 20 -
2864 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2865 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 30 50 - - - - - - - 60
2866 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) 30 30 - 71 20 - - 20 - 30
2867 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 30 50 - - - - - - - 60
2868 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) 30 30 - 71 20 - - 20 - 30
2869 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 30 10 - 75 20 76 20 40 - 30
2870 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 30 50 - - - - - - - 60
2871 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2872 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 30 30 - 71 20 - - 20 - 60
2873 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาHospitality Management 03=40 50 - - - - - - - 30
2874 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 50 - - - - - - - 60
2875 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) 30 50 - - - - - - - 20
2876 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน 30 50 - - - - - - - 60
2877 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดลำปาง) 30 50 - - - - - - - 20
2878 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม 30 50 - - - - - - - 60
2879 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) 30 10 - 76 40 - - 40 - 30
2880 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 60
2881 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2882 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 60
2883 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2884 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดลำปาง) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 20
2885 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2886 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2887 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 10 - 71 10 72 30 40 - 30
2888 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) 30 20 - 72 30 - - 30 - 90