ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะหรือสาขาวิชา O-NET GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82) จำนวนรับ(คน)
เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา(%) (ถ้ามี) ค่าน้ำหนัก(%) เกณฑ์ขั้นต่ำ(%) (ถ้ามี) วิชา ค่าน้ำหนัก(%) วิชา ค่าน้ำหนัก(%) รวม เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา(%) (ถ้ามี)
1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - 20 - 75 30 - - 30 - 40
2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) - 20 - 75 30 - - 30 - 40
3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดนครนายก) - 20 - 75 30 - - 30 - 30
4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดลำปาง) - 20 - 75 30 - - 30 - 30
5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) - 20 - 75 30 - - 30 - 30
6 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน - 30 - 71 20 - - 20 - 60
7 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - 30 - 71 20 - - 20 - 60
8 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก - 30 - 71 20 - - 20 - 60
9 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด - 30 - 71 20 - - 20 - 60
10 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริการลูกค้า - 30 - 71 20 - - 20 - 60
11 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 30 - 71 20 - - 20 - 60
12 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) - 30 - 71 20 - - 20 - 30
13 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ - 30 - 71 20 - - 20 - 50
14 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ - 30 - 71 20 - - 20 - 60
15 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่ - 30 - 71 20 - - 20 - 30
16 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 30
17 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สถานที่จัดการเรียน ซอยระนอง 2) - 30 - 71 20 - - 20 - 90
18 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 60
19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 20 - 75 30 - - 30 - 40
20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - 10 - 71 20 72 20 40 - 30
22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 20 - 78 30 - - 30 - 30
23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
24 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 10 - 71 10 72 30 40 - 60
25 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
27 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
28 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (รูปแบบที่ 1) - 50 - - - - - - - 30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) - 30 - 71 20 - - 20 - 50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบ 1) - 50 - - - - - - - 40
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) - 30 - 71 20 - - 20 - 50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) - 30 - 77 20 - - 20 -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 78 20 - - 20 -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) - 30 - 79 20 - - 20 -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) - 30 - 80 20 - - 20 -
31 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ - 30 - 71 20 - - 20 - 60
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - 50 - - - - - - - 60
33 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) - 30 - 71 20 - - 20 - 30
34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร - 50 - - - - - - - 60
35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) - 30 - 71 20 - - 20 - 30
36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - 10 - 75 20 76 20 40 - 30
37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต - 50 - - - - - - - 60
38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 60
39 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 30 - 71 20 - - 20 - 60
40 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาHospitality Management 03=40 50 - - - - - - - 30
41 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว - 50 - - - - - - - 60
42 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) - 50 - - - - - - - 20
43 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน - 50 - - - - - - - 60
44 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดลำปาง) - 50 - - - - - - - 20
45 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม - 50 - - - - - - - 60
46 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) - 10 - 76 40 - - 40 - 30
47 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 60
48 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
49 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 60
50 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดตรัง) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
51 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดลำปาง) - 10 - 71 10 72 30 40 - 20
52 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (สถานที่จัดการเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
53 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
54 โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาโภชนาการในโรงพยาบาลและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 10 - 71 10 72 30 40 - 30
55 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร ฯ) - 20 - 72 30 - - 30 - 90

หมายเหตุ
   1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
   2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
   3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%) เนื่องจากเป็น คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา