คุณสมบัติเฉพาะสาขา ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ไม่รับผู้ที่มีอาการตาบอดสี

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง และความสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป

3. มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

4. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

6. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

6.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง

6.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย

6.3 โรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคติดสารเสพติดให้โทษ

6.4 ตาบอดสี ชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

6.5 ความผิดปกติในการมองเห็นภาพ เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

6.6 หูหนวกหรือ หูตึง

6.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการและผู้ตรวจร่างกาย เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรณีผู้พิการรับเฉพาะผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้น

คณะวิทยาการจัดการ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษาในร้านค้าสะดวกซื้อ 7- eleven ไม่เป็นผู้มีความพิการทางร่างกายและหรือสติปัญญา และไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ส่งผลต่อการฝึกปฏิบัติงาน เช่น ตาบอดสี โรคหัวใจ หอบหืด เป็นต้น

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

2.1 สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

2.2 สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

2.3 มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

2.3.1 เพศชาย ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป

2.3.2 เพศหญิง ส่วนสูง 155 เซนติเมตร ขึ้นไป

2.4 ไม่เป็นผู้มีความพิการทางร่างกายและหรือสติปัญญา

2.5 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการทำงานในอาชีพเลขานุการทางการแพทย์

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อการทำงานในวิชาชีพนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า (สายวิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) และไม่เป็นผู้มีความพิการทางร่างกายและหรือสติปัญญา

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาพื้นฐานสายสามัญ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จากสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ           

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์คำนวณ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูและมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู

 

โรงเรียนการเรือน

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เพศชาย ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิง ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า (สายวิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) และเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร  ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ มีบุคลิกภาพดี โดยเพศหญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตรเพศชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  เพศชายส่วนสูง  165 เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิงส่วนสูง  155 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพศชายส่วนสูง  165 เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิงส่วนสูง  160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง และร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการทำงานด้านบริการ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม เพศชายส่วนสูง 170 เซนติเมตร ขึ้นไป เพศหญิงส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูงตามมาตรฐาน BMI (Asean) มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ไม่เป็นโรคทางจิตเวชในระยะปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน มีอวัยวะครบ 32 อย่างสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติงาน

 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องเข้าพักหอพักของทางมหาวิทยาลัยดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เท่านั้น