คำชี้แจงสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน