คำชี้แจงสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 Admission 2