ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน) ภาคปกติ พ.ศ. 2563
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(ธุรกิจจีน-อาเซียน) ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย ภาคปกติ พ.ศ. 2563
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร ภาคปกติ พ.ศ. 2563
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2563