หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกตินอกเวลาราชการ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563