น้องๆสามารถซื้อเครื่องแบบและเครื่องหมายนักศึกษา  ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน  2561   ณ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 

หมายเหตุ   

*เปิดจำหน่ายวันจันทร์ถึงศุกร์  เวลา  08.30 - 17.00 น.
** ระหว่างวันที่  18 - 22  และ  25 -27  มิถุนายน    มีจำหน่ายเฉพาะ  เสื่อนักศึกษาและเครื่องหมาย 
***ระหว่างวันที่  28 -30  มิถุนายน  มีจำหน่าย เสื่อนักศึกษา เครื่องหมาย  กางเกง  กระโปรง  รองเท้า