สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร 
204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร. 02-423-9400 ต่อ 9490 แฟกซ์ 02-423-9497 

http://dormitory.dusit.ac.th/dormitory/main.html#/price-list