รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ณ อาคารหอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ