ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Examination