คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขยายเวลารับเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครตั้งแต่ 22 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562
โดยเรียนภาคทฤษฎีในวันเสาร์อาทิตย์ และภาคปฏิบัติวันจันทร์ถึงวันศุกร์
หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

ตารางกิจกรรม
#กิจกรรม วัน-เวลา รายละเอียด
1 เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ของมหาวิทยาลัยฯ 22 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2562 สมัคร Online ที่ entrance.dusit.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร 22 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2562 ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
หรือชำระที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ entrance.dusit.ac.th
4 สอบสัมภาษณ์ 25 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่ entrance.dusit.ac.th
6 รายงานตัวเข้าศึกษา 28 - 30 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา
7 ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธร
8 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2562 1 มิถุนายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ถนนสิรินธร
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีนับถึงวันเปิดอบรม
3. รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและส่วนสูง (ดัชนีมวลกาย:Body Mass Index: BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอเชียเท่ากับ 18.5-22.9
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการศึกษา

1. ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี
2. จัดการเรียนการสอนเป็น 3 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1,2 และ ภาคฤดูร้อน)
3. เรียนภาคทฤษฎีในวันเสาร์และอาทิตย์ ภาคปฏิบัติ จะฝึกวันจันทร์ถึงศุกร์

สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์ (คลิกแผนที่)

** เนื่องจากสถานที่สอบสัมภาษณ์ เป็นสถานที่ราชการ กรุณาแต่งกายสุภาพ

เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ :
1. บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ พร้อมติดรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ
2. สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา สําเนาพร้อมรับรอง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์*
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์* ที่มีรายการตรวจร่างกายของผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ดังนี้
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจวัดสายตา
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest – X ray ฟิล์มใหญ่)
4. ตรวจปัสสาวะ (Urine exam) การตั้งครรภ์ (Pregnancy Teat) และ สารเสพติด(AmPhetamine)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
8. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV)

การปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
31 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 ถนนสิรินธร


สอบถามรายละเอียดได้ที่ Service Center โทร. 0 2244 5555 หรือ Inbox มาที่ facebook.com/dusit.ac.th/