ประกาศขยายเวลาการมารายงานตัวของ ผช.พยาบาล รุ่นที่ 5 รอบที่ 1
จากเดิม วันที่ 6 - 10 พ.ค. 62 ขอปรับเปลี่ยนเป็น วันที่ 7-24 พ.ค.62 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 2