การตรวจร่างกาย เฉพาะ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 Admission

การตรวจร่างกายมีรายละเอียด ดังนี้ **นักศึกษาจะต้องนำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์**
1. ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ไทรอยด์ ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง
2. ตรวจสายตา ได้แก่ สายตาสั้น , ยาว,เอียง, ตาบอดสี
3. การตรวจปัสสาวะ : ตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจหาสารเสพติด
4. การตรวจเลือด (HIV ไวรัสตับอักเสบ)
5. ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)