เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)