คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ระยะเวลาเรียน 1 ปี
banner banner
เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online ที่ http://entrance.dusit.ac.th
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Service Center โทร. 0 2244 5555