รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 40 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การเรือน
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สถานที่เรียน (อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ )
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
3. คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษจากทุกภาคการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันเกี่ยวกับงานด้านอาหาร หรือศิลปประดิษฐ์ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
5. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (ไวรัสตับอักเสบเอ, วัณโรค)
6. สอบสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตร/ใบประกาศนียบัตร) เป็นต้น