รอบที่ 2 โควตา (Quota)

6 ก.พ. - 23 มี.ค. 2563
จำนวน 30 ที่นั่ง

คณะ/โรงเรียน การท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
สถานที่เรียน
คะแนนที่ต้องใช้
ONET GPAX GAT PAT 1 PAT 2 PAT 5
- - - - - -
คุณสมบัติพิเศษ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
3. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test
4. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ประกอบด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ความสามารถพิเศษ ผลงานในด้านต่างๆ (พร้อมสำเนาเกียรติบัตรประกาศนียบัตร) เป็นต้น